Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Inregistrarea actului de casatoriei

 Informaţii generaleÎnregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.
Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.
Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.

 

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale:

Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani.

 

Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

 

Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

 

Atenţie !!! În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional, tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

 

La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sînt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului.

 

Încheierea căsătoriei cu persoane condamnate la privaţiune de libertate sau arestate are loc cu respectarea condiţiilor speciale. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.

 Sus

 

 

Depunerea declaraţiei

 

 

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie ( F-14CSDownload in Adobe PDF).

 

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

 

În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

 

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei ( F-14CS aDownload in Adobe PDF).

    Sus

 

 

 

Locul adresării

 

 

Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:

 

    Sus

 

 

Actele prezentate

 

 

 • declaraţie de căsătorie (F-14 CS) Download in Adobe PDF
 • anexă la declaraţie de căsătorie (F-14a CS) Download in Adobe PDF
 • actele de identitate a viitorii soţi;
 • certificatele de naştere a viitorii soţi;

 

    şi după caz:

 

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
 • decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.

 

La încheierea căsătoriei potrivit  Legei taxei de stat se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei*

* Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004)

    Sus

 

 

Modul de încheiere a căsătoriei

 

 

Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexînd actul prin care se confirmă motivul urgentării.

La dorinţa viitorilor soţi, oficierea căsătoriei poate fi efectuată contra plată:

 • în mod solemn;
 • în afara oficiului stare civilă;
 • în afara programului de lucru şi în zile de odihnă.

 Sus

Termenii şi costurile*

 

 

 1. Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului: la data stabilită conform legii – gratuit
 2. Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor indicate în legislaţie):

 

Termenele

Costul

În mod de urgenţă:

25 zile

700 lei

15 zile

2100lei

5 zile

3500 lei

24 ore

5600 lei

 

 1. Prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor**:
  • sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare
   la data stabilită conform legii - 100 lei
  • sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual
   la data stabilită conform legii - 300 lei
  • sala de solemnităţi, sală de banchet, însoţire muzicală şi scenariu individual
   la data stabilită conform legii - 500 lei

  Notă**: Locuitorii satelor Coşniţa, Sănătăuca şi Varniţa pentru serviciile indicate la acest punct vor achita doar taxa de 100 lei

 2. Oficierea solemnă a căsătoriei în afara programului de lucru, în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia hramului bisericii localităţii respective:
  la data stabilită conform legii - 1000 lei
 3. Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara serviciului stare civilă:
  la data stabilită conform legii - 1000 lei, cu excepţia cheltuielilor de transport

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

 Sus

 

 

Înregistrarea căsătoriei cu cetăţeni străini

 

 

În căzul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţian străin sau între cetăţenii străini, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:

 

 • copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
 • certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială după caz) şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

 

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat.

 

Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Departamentul afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău MD2012, Republica Moldova Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor. Telefon:(+37322) 20-10-52 Fax:(+37322) 23-22-25.

 

Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state*:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,                  
 • Lituania,                 
 • România,
 • Republica Cehă, 
 • Republica Slovacă. 

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse  extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine**:

 

Germania

Luxemburg

Slovenia

Belgia

Olanda

Croaţia

Spania

Portugalia

Macedonia

Franţa

Elveţia

Bosnia şi  Herţegovina

Italia

Turcia

Serbia  

Polonia

Muntenegru

 

 

 

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

 

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976

 Sus

 

 

Servicii complimentare

 

 

La solicitarea serviciului privind înregistrarea căsătoriei puteţi beneficia de următoarele servicii complimentare: 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 

 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele