Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Reconstituirea actelor de stare civilă

 

·         Informaţii generale

·         Etapele soluţionării

·         Categorii de solicitanţi

·         Acte necesare pentru reconstituire

·         Termenele şi costurile

 

·         Înlesniri

 

 

 

 Informații generale

 

Reconstituirea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de restabilire a actului de stare civilă, dacă acesta a fost:

·           înregistrat anterior, dar nu s-a păstrat din cauza pierderii integrale sau parțiale a registrelor de stare civilă;

·           înregistrat în străinătate, însă nu este posibilă obținerea certificatului de stare civilă sau extrasului de pe acesta.

 

Reconstituirea actelor de stare civilă se efectuează în temeiul:

·           deciziei Serviciului stare civilă teritorial (în continuare SSC), în cazul prezentării actelor ce confirmă existența anterioară a actului de stare civilă pierdut;

·           hotărârii instanței judecătorești privind constatarea faptului înregistrării actului de stare civilă;

·           comunicării organelor competente, în cazul reconstituirii actelor de deces pe numele persoanelor represate, decesul cărora s-a produs în locurile de represiune.

 

În cazul insuficienței actelor necesare pentru reconstituirea actului de stare civilă solicitantului poate fi eliberat un aviz care confirmă imposibilitatea reconstituirii actului, cu adresarea ulterioară a acestuia în instanța de judecată cu cerere privind constatrea:

-          faptului juridic;

 

-          faptului înregistrării actului de stare civilă. 

Etapele soluționării

 

Pentru reconstituirea actelor de stare civilă se recurge la următoarele etape:

1.         Depunerea cererii:

Cererea de reconstituire a actului de stare civilă, însoțită de documentele ce atestă existența anterioară a actului poate fi depusă la SSC:

·           în a cărui rază teritorială este domiciliul solicitantului;

·           în posesia căruia s-a aflat acest act până la pierdere.

2.         Examinarea cererii:

SSC, examinând cererea, va constitui dosarul, și va emite decizia privind reconstituirea actului de stare civilă respectiv.

În cazul adresării la SSC de la domiciliul solicitantului, funcționarul va expedia dosarul la SSC în posesia căruia s-a aflat actul de stare civilă până la pierdere pentru întocmirea actului respectiv.

3.         Înregistrarea actului de stare civilă:

În baza deciziei SSC, aprobat de șeful acestuia, se întocmeşte actul reconstituit în 2 exemplare. Solicitantului i se eliberează în baza actului reconstituit certificatul respectiv, iar în caz de necesitate, acesta este transmis către SSC de la domiciliul solicitantului, pentru a fi înmânat.

În cazul reconstituirii actului de stare civilă înregistrat în străinătate întocmirea acestuia va fi efectuată la SSC de la domiciliul solicitantului.

4.         Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către DGSC:

În anumite cazuri dosarul privind reconstituirea actului de stare civilă este examinat în vederea aprobării de către Direcția generală stare civilă (exemplu: actul ce urmează a fi reconstituit se află sau se afla numai în posesia DGSC etc.), actul de stare civilă care a fost reconstituit în baza deciziei emise de serviciile de stare civilă din unitățile administrativ-teritoriale din stângă Nistrului cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.

 

Aprobarea dosarului are loc în termen de 15 zile lucrătoare.

 

Examinarea dosarului privind reconstituirea actului de stare civilă de către DGSC poate fi efectuată, la cererea persoanei, și în regim de urgență, în cazul prezentării personale a solicitantului la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

 

Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

·           dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;

·           actul de identitate al solicitantului;

·           dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.;

 

·           bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

 

Categorii de solicitanți:

Pot solicita reconstituirea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanți:

·           titularul actului de stare civilă;

·           membrii familiei, rudele decedatului în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;

·           reprezentantul legal al minorului, al persoanei în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă);

 

·           persona ce dispune de procură, autentificată notarial, ce îi oferă acest drept.

 

 

Acte necesare pentru reconstituirea actului de stare civilă:

 • Pentru solicitarea reconstituirii actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

  ·           aviz privind constatarea lipsei actului de stare civilă;

  ·           curriculum vitae (redarea detaliată, în ordine cronologică, a datelor despre părinți, frați, surori și copii, data nașterii, numele și prenumele, date privind căsătoriile, divorțurile);

  ·           explicația cu privire la motivul reconstituirii actului de stare civilă;

  ·           documente constatatoare privind datele ce urmează a fi înscrise în actul reconstituit, precum ar fi:

  -      livretul militar;

  -      carnetul de muncă;

  -      legitimației de pensionar;

  -      documentele de studii;

  -      certificatul de căsătorie;

  -      certificatul de divorț;

  -      certificatele de naștere a copiilor.

  ·           copia actelor de identitate;

  ·           fotografia titularului,

  și după caz:

  ·           copia de pe cartea de imobil cu date despre componența familiei părinților solicitantului (după caz);

  ·           alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Termenele, tarifele și locul adresării *

 

 • Examinarea de către SSC a cererii privind reconstituirea actului de stare civilă (organizarea dosarului**):

 

 

Termenele Tariful serviciului

Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar

2 luni

gratuit

10 lei

10 lei

În mod de urgență:

30 zile

50 lei

10 lei

60 lei

15 дней

150 lei

10 lei

160 lei

дней

250 lei

10 lei

260 lei

24 часа

400 lei

10 lei

410 lei

 

 

 Examinarea de către DGSC a dosarului privind reconstituirea actului de stare civilă*:

Termenele

Tarifele pentru serviciile prestate

În mod ordinar:

Mai mult de 15 zile

gratuit

În mod de urgență:

15 zile

20 lei

5 zile

40 lei

24 ore

60 lei

1 oră

100 lei

 

*În conformitate cu Nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 și publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) și Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 și republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

**Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea cererii, indiferent de rezultatul examinării acesteia.

 

 

Înlesniri*

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

·         invalizii de grupa I, II şi a III-a;

·         participanţii la al II-lea război mondial;

·         pensionarii de vârstă;

·         părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;

·         copiii orfani; elevii, studenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia învăţământului fără frecvenţă – până la absolvirea instituţiei de învăţământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 ani;

·         participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

·         cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova- 50 % din costul total al serviciului;

·         cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

 

 

Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea cererii, indiferent de rezultatul examinării acesteia

 

 

 • Examinarea de către SSC a dosarului privind reconstituirea actului de stare civilă

 

 

Termenele Costul

În mod ordinar:

Mai mult de 15 zile gratuit

În mod de urgenţă:

15 zile 20 lei
5 zile 40 lei
24 ore
60 lei
1 oră 100 lei


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele