Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Conditii generale

 


 
Angajarea în cadrul SSC  se efectuează prin concurs în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 201 din  11.03.2009  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 
 
Condiţii generale pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul serviciului stare civilă
 
 
 • Să aibă cetăţenie Republicii şi domiciliul stabil în Republica ;
 • Să fie cunoscător al limbii române scris şi vorbit;
 • Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
 • Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
 
 
 
Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie şi de conducere sînt:
 
 • deţine cetăţenia Republicii ;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice, inclusiv nu deţine cetăţenia altui stat dacă candidează la o funcţie care prevede acces la secretul de stat;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 
 
 
Candidaţii depun personal următoarele documente necesare pentru participarea la concurs:
 
 • cererea-tip de înscriere (se obţine de pe site-ul instituţiei sau de la sediu )  la care vor fi anexate următoarele acte pentru perfectarea dosarului de concurs:
 • copia  actului de  identitate legalizată sau însoţită de original;
 • copia carnetului de muncă legalizat sau însoţită de original;
 • copia diplomei de licenţă legalizată sau însoţită de original;
 • copiile certificatelor de absolvire şi a cursurilor de perfecţionare profesională sau specializare;
 • curriculum vitae (care trebuie să conţină: numele şi prenumele candidatului, vârsta, adresa, datele de contact, instituţiile şi funcţiile ocupate până la momentul depunerii actelor, alte abilităţi);
 • documentele de evidenţă militară;
 • două fotografii 3x4;
 • copiile altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru ocuparea funcţiei vacante), legalizate sau însoţite de original.
 
Atenție! Toate actele se vor întocmi şi vor fi prezentate în limba română. Documentele întocmite într-o limbă străină şi care nu sînt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în consideraţie.
 
 
 
Bibliografia concursului:
 
 • Constituţia RM;
 • Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008;
 • Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
 • Legea Republicii nr.1316-XVI din.26.10.2000 Codul Familiei al Republicii ;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii nr.738 din 20.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale;
 • Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr.3465-XI din 01.09.1989;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi de instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii ;
 • Legea cu privire la contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii nr.82 din 31.01.2008 cu privire la Serviciul Stare Civilă;

 
 
Informaţii suplimentare privind condiţiile organizării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante pot fi obţinute de la:
 
Direcţia resurse umane a Serviciului Stare Civilă
Persoana de contact - Elvira Bucaţeli 
telefon (022) 257-134
str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chişinău, MD 2004  
 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele