Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Transcrierea de către OSC a actului de stare civilă, cu eliberarea certificatului

 

 

 

Informaţii generale

 

 

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii.Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii.

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

 

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă,  a copiei sau extrasului de pe actul  de stare civilă.

 

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite în perioada de după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite în perioada de până la 17 august 2001.

 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sunt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 

 

 

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

 

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în dependenţă de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state.Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba de stat şi autentificate notarial sau consular.

*Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

·         membre Comunităţii Statelor Independente,

·         Letonia,

·         Lituania,

·         România,

·         Republica Cehă, 

·         Republica Slovacă.

 

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

Austria 

Germania

Muntenegru

Spania

Belgia

Grecia

Olanda

Turcia

Bosnia şi 

Herţegovina

Italia

Polonia

 

Croaţia

Lituania

Portugalia

 

Elveţia

Luxemburg

Serbia

 

Franţa

Macedonia

Slovenia

 

 

 

 

 

 

produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse.**

 

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

 

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976

 

Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Direcţia afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău MD2012, Republica Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor. Telefon:(+37322) 20-10-52 Fax:(+37322) 23-22-25.

  Sus

 

 

Etapele soluţionării

 

 

Soluţionarea problemei transcrierii actului de stare civilă parcurge 4 etape:

 

1. Depunerea cererii:

Cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă:

·         la  SSC în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;

·          la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova

 

2. Examinarea cererii:

SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) va examina cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat, organizând dosarul, va expedia acesta Direcţiei generale stare civilă spre aprobare (care durează 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţia termenul de transmitere poştală).

 

3. Aprobarea cererii:

Examinarea dosarului de către Direcţia generală stare civilă poate fi executată la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acesteia la Secţia metodică şi examinarea dosarelor de stare civilă  a Direcţiei generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.

 

Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

·         dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;

·         actul de identitate al solicitantului;

·         dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.;

·         bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

 

4. Înregistrarea actului de stare civilă:

După aprobarea dosarului, SSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) va transcrie actul de stare civilă solicitat şi va elibera solicitantului certificatul de stare civilă.

 

Categorii de solicitanţi

 Serviciile privind transcrierea actelor de stare civilă se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

·         titularului actului de stare civilă în care urmează a fi supus transcrierii ca rezultat al întocmirii dosarului respectiv;

·         reprezentantului legal al minorului, persoanei limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);

·         reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură);

·         rudele de gradul I şi II în cazul transcrierii:

           - actului de stare civilă pe numele persoanei decedate;

           - actului de naştere pe numele copilului minor;

-       soţul supravieţuitor (la transcrierea actelor de deces a soţului decedat).

 

Acte necesare eliberării

1.       Pentru transcrierea actului de naştere:

Obligatoriu –

o    cerere privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT) ;

o    actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;

o    documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);

o    actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii Moldova (pentru copii minori);

o    bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional –

o    actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);

o    alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

2.       Pentru transcrierea actului de căsătorie:

Obligatoriu –

o    cerere privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);

o    actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;

o    documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);

o    bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional –

o    actul de identitate a soţului, cetăţean străin;

o    actele de naştere ale soţilor;

o    actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul);

o    alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

3.       Pentru transcrierea actului de divorţ:

Obligatoriu –

o    cerere privind transcrierea actului de divorţ (F-42 CT) ;

o    actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;

o    documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (bulletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii);

o    bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional –

o    actul de identitate a soţului cetăţean străin;

o    actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;

o    alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

4.       Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui:

Obligatoriu –

o    cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (F-42 CTS);

o    actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;

o    documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii );

o    bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional –

o    alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

5.       Pentru transcrierea actului de deces:

Obligatoriu –

·         cerere pentru transcrierea actului de deces(F-41 CT);

·         actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;

·         documentul care atestă apartenenţa persoanei decedate la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova);

·         actul de identitate a declarantului;

·         actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie între declarant şi decedat;

Opţional –

·         alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

! Toate tipurile de acte de stare civilă pot fi transcrise şi în baza cererilor depuse de reprezentanţii legali a persoanelor obligate la transcriere, în baza procurilor generale sau speciale. În asemenea cazuri suplementar la cererea este necesar să se prezinte originalul procurii şi actul de identitate a mandatarului.

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

·         Examinarea de către SSC a cererii privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepţia actului de deces), (organizarea dosarului şi expedierea acestuia spre aprobare către Direcţia generală stare civilă):

Termenele

Costulserviciului

Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

2 luni

gratuit

10 lei

10 lei

În mod de urgenţă:

30 zile

80 lei

10 lei

90 lei

15 zile

240 lei

10 lei

250 lei

5 zile

400  lei

10 lei

410  lei

24 ore

640 lei

10 lei

650  lei

 

 

·         Examinarea de către SSC a cererii privind transcrierea actului de deces se efectuiază gratuit în ziua adresării.

·         Examinarea de către Direcţia generală stare civilă a dosarului privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepţia dosarului privind transcrierea actului de deces)
! Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea personală a dosarului, indiferent de rezultatul examinării acestuia.

Termenele

Costul serviciului

 

În mod ordinar:

Mai mult de 15 zile                                               gratuit

   

În mod de urgenţă:

15 zile

50 lei

   

5 zile

100 lei

   

24 ore

150 lei

   

1 oră

250 lei

   

 

·         Examinarea de către Direcţia generală stare civilă a dosarului privind transcrierea actului de deces se efectuiază gratuit în ziua adresării.

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

·         invalizii de grupa I, II şi a III-a;

·         participanţii la al II-lea război mondial;

·         pensionarii de vârstă;

·         părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;

·         copiii orfani; elevii, studenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia învăţământului fără frecvenţă – până la absolvirea instituţiei de învăţământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 ani;

·         participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

·         cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova- 50 % din costul total al serviciului;

·         cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 Sus

 

 

 

 

 Sus

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele